Algemene voorwaarden

 

ME productions 01-09-2008

 

Artikel 1 : Toepasselijkheid

Alle offertes , kontrakten, overeenkomsten en de uitvoering daarvan worden uitsluitend beheerst door deze voorwaarden. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk bevestigd overeengekomen te worden.

 

Artikel 2 : Accepteren van orders

1. Behoudens het hierna gestelde komt een overeenkomst eerst tot stand nadat ME productions een opdracht op een in de branche gebruikelijke wijze heeft geaccepteerd. ME productions kan ten alle tijden een ondertekende bevestigende order per fax of mail verlangen.

2. Alle overeenkomsten van koop/verkoop of huur/verhuur worden door ME productions aangegaan onder de opschortende voorwaarden, dat uit informatie blijkt, dat wederparty voldoende kredietwaardig is.

3. Orders door vertegenwoordigers opgenomen, zijn voor ME productions en wederpartij bindend, met dien verstande, dat ME productions het recht heeft binnen 8 dagen aan de wederpartij schriftelijk te kennen te geven, dat zij de order niet of niet ongewijzigd kan uitvoeren, indien de ongewijzigde uitvoering van een via een vertegenwoordiger ontvangen order onmogelijk is door omstandigheden waarvan de vertegenwoordiger redelijkerwijs niet op de hoogte heeft kunnen zijn.

4. Wijzigingen en annuleringen van orders door de wederpartij zijn eerst van kracht na een schriftelijke akkoordverklaring van de zijde ME productions.

5. Indien ME productions een schriftelijke orderbevestiging heeft gegeven, waarvan de inhoudt afwijkt van hetgeen door de wederparty is besteld of opgedragen, of waarvan de levertijd verschilt, dan dient ME productions uitdrukkelijk in de orderbevestiging of bij afzonderlijk schrijven op de afwijkingen te wijzen. Indien de wederparty hierop niet binnen 8 dagen reageert, wordt de overeenkomst geacht te zijn tot stand gekomen.

6. Voor levering of werkzaamheden waarvoor naar hun aard en omvang geen offerte c.q. opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur/afleveringsbon tevens als opdrachtbevestiging beschouwd, welke ook geacht wordt de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

 

Artikel 3 : Verzending en levering.

1. Indien de zaken worden verzonden met vervoermiddel van ME productions of door haar in opdracht gegeven expediteurs, dan geschiedt de levering door aanbieding der zaken aan het adres van de wederpartij. De zaken reizen in dat geval op risico van ME productions.

2. In alle andere gevallen geschiedt levering, zodra de zaken het magazijn/bedrijfsterrein van ME productions verlaten. In deze gevallen reizen de zaken steeds voor risico van de wederpartij, zelfs wanneer uit de vervoersdocumenten anders mocht blijken.

3. Tenzij de zaken door de wederpartij aan het magazijn van ME productions worden afgehaald, reizen zij met een ter plaatse gebruikelijk vervoermiddel naar keuze van ME productions. Verlangt de wederpartij een andere wijze van vervoer, dan zijn extra kosten daarvan voor zijn rekening.

4. Alle zaken worden voor de rekening van de wederpartij vervoerd, tenzij de vrachtkosten zijn ingecalculeerd in de prijs, in welk geval ME productions dat uitdrukkelijk aangeeft.

 

Artikel 4 : Levertijd

1. De opgave van levertijd geschiedt bij benadering. ME productions is verplicht zoveel mogelijk aan de opgegeven levertijd te houden, doch is niet aansprakelijk voor de gevolgen van overschrijding, die zij redelijkerwijs niet heeft kunnen voorzien. Zodanige overschrijding verplicht ME productions niet tot enige vergoeding, noch geeft zij de wederpartij het recht de order te annuleren.

2. ME productions is eerst in verzuim nadat zij door wederpartij bij aangetekend schrijven in gebreke is gesteld en dan eerst nadat haar een redelijke termijn tot nakoming is gegund.

 

Artikel 5 : Verpakking en hoedanigheid.

1. Tenzij anders is overeengekomen, staat ME productions ervoor in dat de zaken, producten deugdelijk verpakt geleverd worden !!!

 

Artikel 6 : Gevolgen van tekort in nakoming.

1. Wanneer de afgeleverde zaak niet beantwoordt aan het overeengekomene in de zin van het vorige artikel kan de wederpartij, in overleg met ME productions en rekening houdend met de aard der zaken: a. de zaken behouden tegen evenredige vermindering van de overeengekomen prijs, of b. herstel eisen van de afwijkingen van het geleverde, tenzij dit herstel niet zo tijdig kan geschieden dat de zaken nog de door de wederpartij gewenste bestemming of hoedanigheid kunnen krijgen, of c. vervanging eisen van de afgeleverde zaken, tenzij die vervanging niet zo tijdig kan geschieden dat de zaken nog de door wederpartij gewenste bestemming of hoedanigheid kunnen krijgen.De wederpartij kan geen vervanging eisen indien de afwijking van het overeengekomen te gering is om zulks te rechtvaardigen.

2. Behoudens ME productions verantwoordelijkheid krachtens dwingende wettelijke bepalingen en algemeen geldende regels van redelijkheid en billijkheid is zij overigens niet gehouden tot enige vergoeding van schade van welk aard dan ook, direct of indirect waaronder bedrijfsschade aan roerende of onroerende zaken dan wel personen, zowel bij de wederpartij als bij derden.

3. Behoudens de dekking van haar aansprakelijkheidsassuradeuren is ME productions aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot de netto factuurwaarde van het geleverde.

 

Artikel 7 : Betaling en eigendomsvoorbehoud.

1. Alle betalingen moeten netto-contant binnen de gestelde termijn op de factuur vermeld, door ME productions zijn ontvangen.

2. Van het ogenblik af, dat de betaling moet zijn geschied, is de wederpartij een rentevergoeding verschuldigd ter hoogte van 2% van het factuurbedrag per maand.

3. ME productions kan op de factuur een krediettoeslag in rekening brengen na de vervaldag ten bedrage van 2% van het factuurbedrag, welke toeslag niet door de wederpartij behoeft te worden voldaan bij betaling binnen 30 dagen na factuurdatum.

4. Bij grotere bedragen handhaaft ME productions een betalingsregeling, vooraf 75% van het totale bedrag, en na productie 25% van het eindbedrag/totaalfactuur. De betalingstermijn bedraagt maximaal 30 dagen.

5. Indien niet op de vervaldatum is voldaan,zijn alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die voor de incasso gemaakt moeten worden voor rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van het verschuldigde, niet betaalde bedrag en bedragen minimaal € 150,00.

6. De wederpartij is in verzuim door het enkel verstrijken van de betalingstermijn of het niet nakomen van enige verplichting, doch ME productions zal alvorens tot verdere maatregelen over te gaan, éénmaal schriftelijk aanmanen.

7. Zaken waarvoor door ME productions nog geen betaling is ontvangen, blijven tot het moment van volledige betaling door wederpartij, eigendom van ME productions. ME productions is gerechtigd, bij niet nakomen van betalingsverplichting door de wederpartij, deze zaken terug te doen halen.

 

Artikel 8 : Annulering door ME productions.

1. Ingeval van niet-betaling van enig opvorderbaar bedrag,van schorsing van betalingen,van aanvraag van surséance van betaling, van faillissement of liquidatie van de zaken van de wederpartij, heeft ME productions het recht, het contract, of dat gedeelte ervan dat alsdan nog niet is uitgevoerd, zonder meer en zonder dat enige rechterlijke tussenkomst vereis is, te annuleren en de nog niet betaalde zaken terug te vorderen, onverminderd haar recht op vergoeding van de volledige schade, dat door een en ander voor haar mocht ontstaan. In deze gevallen is iedere vordering, welke ME productions ten laste van de wederpartij heeft, ineens en dadelijk opeisbaar.

 

Artikel 9 : Bepalingen specifiek ten aanzien van huur.

1. De onderstaande bepalingen gelden specifiek ten aanzien van huur en verhuur. Zij laten echter de overige bepalingen in deze algemene voorwaarden onverlet.

2. De huurovereenkomst is gesloten, in de huurovereenkomst vermelde periode,dan wel indien een bepaalde periode niet is vermeld, voor onbepaalde tijd. Een gedeelte van een dag, geldt als een gehele dag.

3. Indien de wederpartij de huurovereenkomst annuleert binnen 7 dagen voor de leveringsdatum, kan en zal ME productions 80% van het totale overeengekomen bedrag in rekening brengen. Bij annulering binnen 30 dagen wordt er 40 % in rekening gebracht.

4. Verhuurde zaken blijven uitdrukkelijk eigendom van ME productions.

5. Op verzoek van de wederpartij kan ME productions de overeenkomst verlengen. Zij wordt dan geacht onder dezelfde voorwaarden te zijn voortgezet.

6. Aflevering van het gehuurde bij de huurder omvat gebruiksklare aflevering op de locatie waar het gehuurde gebruikt zal worden. Aflevering vindt alleen plaats indien zulks is overeengekomen.

7. Bij vervoer van de goederen door de huurder zelf of door derden is het risico voor beschadiging of verlies door welke oorzaak dan ook geheel voor rekening van de huurder.

8. De huurder is tijdens de huurperiode aansprakelijk voor verlies en beschadiging aan de verhuurgoederen door welke oorzaak dan ook. In deze gevallen blijft de huurprijs verschuldigd en daarnaast wordt de vervangingswaarde van de goederen in rekening gebracht.

 

Artikel 10 : BUMA Rechten

Indien voor zover tussen de wederpartij en ME productions enige overeenkomst bestaat ten gevolge waarvan bij uitvoering van de verplichtingen die uit deze verplichtingen voortvloeien voor ME productions, BUMA rechten verschuldigd zullen zijn, dan we andere rechten die samenhangen met voortbrengselen van de geest, zullen deze rechten verschuldigd zijn door de wederpartij, die voor zover nodig, eveneens zorg zal dragen voor aangiften en dergelijke, indien ME productions aangesproken zal worden, ME productions zal vrijwaren voor de betaling van deze rechten. De BUMA rechten zullen dus altijd in rekening zijn voor de wederpartij, zover er niks anders schriftelijk is bevestigd door ME productions.

Artikel 11 : Toepasselijk recht

Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands Recht van toepassing.

ME productions - Langheckweg 30- 30a - 6468 EL Kerkade - t: 045-535 44 49 - info@me-productions.nl decpro-icon-gray